Dofinansowania - farmy fotowoltaiczne

Farmy fotowoltaiczne - nowy rodzaj inwestycji

Farmy fotowoltaiczne rozpatrywane są, jako jeden z nowych rodzajów inwestycji w Polsce. Jeśli mówimy o farmie fotowoltaicznej, mamy na myśli instalacje PV o mocy powyżej 50kW, do nawet kilku megawatów.

Dom Zielonej Energii ofertę swoją kieruje przede wszystkim do inwestorów prywatnych – posiadających ziemię i kapitał, instytucji, firm produkcyjnych, dużych spółek, gdzie zachodzi potrzeba i sens budowy własnej elektrowni fotowoltaicznej, celem zredukowania wydatków na zaspokojenie potrzeb energetycznych i jednocześnie dystrybucję wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej. Inwestycja przebiega w kilku etapach i jest to proces mocno złożony.

Etap 1 – wybór odpowiedniego miejsca instalacji

Pierwszy, a jakże istotny element naszej inwestycji. Od tego etapu zależy przede wszystkim skuteczność naszej farmy fotowoltaicznej. Należy dysponować gruntem o pow. ok. 2ha , który nie jest zacieniony, gdzie stopień zapylenia i zanieczyszczeń jest stosunkowo niewielki. Spełnienie tych podstawowych warunków zapewni nam wysokie nasłonecznienie i odpowiednią efektywność energetyczną, a co za tym idzie relatywnie szybki zwrot inwestycji. W wybranej lokalizacji należy przeprowadzić audyt energetyczny, który zobrazuje nam realne zyski z inwestycji i określi nam czas zwrotu poniesionych nakładów.

Etap 2 – projekt koncepcyjny

Kolejnym ważnym etapem naszej inwestycji jest przygotowanie dokładnie całej niezbędnej dokumentacji. Tutaj należy być niezwykle skrupulatnym, ponieważ na tym etapie przedstawiamy w dokumentacji parametry naszej farmy fotowoltaicznej, na podstawie których zostaną nam określone warunki przyłączeniowe do zakładu energetycznego (OSD). Na późniejszym etapie nie będzie możliwe modyfikowanie zgłoszonych parametrów. Jest to niezmiernie ważne, aby nasza elektrownia pracowała w optymalnych warunkach – w celu osiągnięcia jej maksymalnej efektywności.

Dokumenty składające się na projekt koncepcyjny to:

  • schemat architektoniczny tworzonej instalacji oraz specyfikacje wszystkich urządzeń składających się na całość inwestycji,
  • wizualizacja usytuowania farmy fotowoltaicznej na danej przestrzeni,
  • pełen opis działania i przedstawienie celowości inwestycji,
  • szczegółowy kosztorys.

Spełnienie w/w warunków umożliwi nam podłączenie się do istniejącej sieci elektroenergetycznej oraz sprzedaż wyprodukowanej energii do sieci.

Etap 3 – Sprawdzenie warunków przyłączeniowych

Aby przeprowadzić dokładnie proces inwestycyjny zbudowania farmy fotowoltaicznej, instalacja winna posiadać moc szczytową produkowanej energii, którą będziemy w stanie podłączyć do istniejącej sieci elektroenergetycznej. Jedynym sposobem sprawdzenia w/w zagadnienia jest uzyskanie warunków przyłączeniowych z pobliskiego zakładu energetycznego. Należy wówczas złożyć odpowiedni wniosek o warunki przyłączeniowe.

Oprócz wniosku, należy skompletować również poniższe dokumenty:

  • tytuł prawny do gruntu,
  • warunki zabudowy albo Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
  • mapa sytuacyjna.

Należy również dokonać opłat zależnych od wielkości planowanej instalacji, tj.:

  • brak opłaty – przy podłączeniu do sieci instalacji o mocy do 50kW,
  • podzielona opłata inwestor / zakład energetyczny – dla instalacji o mocy <50 <5 MW,
  • opłata inwestora – dla instalacji o mocy >5 MW

Według rozporządzenia, czas oczekiwania na uzyskanie warunków przyłączenia wynosi max. 150 dni od daty złożenia wniosku o warunki przyłączeniowe.

Etap 4 – Wniosek o uzyskanie promesy koncesji

Złożenie wniosku o uzyskanie promesy koncesji jest ostatnim krokiem formalnym, jakiego musi dopilnować inwestor planujący wybudowanie własnej farmy fotowoltaicznej. Dokument ten stanowi pewnego rodzaju deklarację, dzięki której uzyskujemy pewność, że koncesja zostanie nam udzielona. Wniosek o przyznanie promesy koncesji należy złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – wraz z 21 załącznikami, na które składa się m.in. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, opis parametrów technicznych urządzeń, czy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wykaz potrzebnej dokumentacji znaleźć można na stronie Urzędu Regulacji Energetyki: https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/jak-uzyskac-koncesje/energia-elektryczna/784,Odnawialne-zrodla-energii.html

Etap 5 – Rozpoczęcie budowy inwestycji

Po uzyskaniu promesy, braku sprzeciwu ze strony starostwa powiatowego lub gminy - odnośnie rozpoczęcia budowy, możemy rozpocząć inwestycję. Prace rozpoczynamy od wykonania fundamentów pod instalację, następnie montujemy systemy mocowań na gruncie, inwertery, stacje transformatorowe, okablowanie, panele PV. Rozpiętość prac zajmuje czas z reguły od kilku do kilku nastu tygodni. Dom Zielonej Energii zapewnia kompleksową obsługę, gwarantując sprawne przeprowadzenie całej inwestycji.

Etap 6 – Uzyskanie koncesji na produkowanie energii elektrycznej

Do pełnej działalności farmy fotowoltaicznej potrzebujemy uzyskać wymaganą koncesję od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, która stanowi prawną regulację dotyczącą zalegalizowania produkcji i wytwarzania własnej energii z OZE oraz jej sprzedaży.

Koncesja otrzymana z rąk Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stanowi ostatni etap przed uruchomieniem „naszej własnej elektrowni”.

Dom Zielonej Energii bazując na współpracy z wiodącymi producentami jest w stanie zrealizować nawet farmy o najwyższych mocach. Jednocześnie zapewniamy pełną opiekę merytoryczną i pełne doradztwo inwestycyjne z dostępem do pełnej gamy finansowania oraz możliwości dotacyjnych.

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą - zgłoś się do nas!