Dofinansowania - program priorytetowy „Agroenergia”

Celowość i zakres programowy projektu „Agroenergia”

Program priorytetowy „Agroenergia” dedykowany jest osobom prowadzącym własne gospodarstwo rolne, dzięki któremu zainteresowani mogą starać się o dotację lub specjalną pożyczkę na preferencyjnych warunkach z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest wsparcie inwestycji w OZE (Odnawialne Źródła Energii), mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na otaczające nas środowisko. Głównym założeniem programu jest zachęcenie rolników do poprawy efektywności energetycznej prowadzonych gospodarstw rolnych, a tym samym do zwiększenia ich niezależności energetycznej.

Z programu skorzystać mogą rolnicy indywidualni, czyli osoby fizyczne, które są właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub dzierżawcami terenów rolnych, których łączna powierzchnia nie przekracza 300 ha.

Osoba wnioskująca o dotację lub pożyczkę z NFOŚiGW, musi osobiście prowadzić gospodarstwo rolne i być mieszkańcem gminy, w której prowadzi to gospodarstwo, przynajmniej od 5 lat przed terminem złożenia wniosku.

Forma i wysokość dofinansowania w ramach programu „Agroenergia”

Budżet programu priorytetowego „Agroenergia” opiewa na kwotę 200 mln zł, z podziałem na dwie kategorie, a mianowicie:

 • Zwrotne formy finansowania, w tym pożyczki na preferencyjnych warunkach – kwota 120 mln zł

  Pożyczka jednocześnie może pokryć nawet do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak kwota pożyczki może wynieść od 100 tyś. zł do maksymalnie 2 mln zł.

  Pożyczki zostaną oprocentowane na poziomie WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% w skali roku. Okres spłaty pożyczki nie będzie mógł przekroczyć 15 lat.

  Ta forma finansowania nie podlega procedurze umorzenia.

 • Dotacje bezzwrotne - kwota 80 mln zł

  Ważnym aspektem dofinansowania w formie dotacji jest fakt, iż jednostkowa dotacja pokryje maksymalnie 40 % kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję, ale nie więcej, niż 800 tyś zł.

Wnioski o dofinansowanie mają być podpisywane najpóźniej do 2023 r., środki mają zostać wypłacone dla inwestorów najpóźniej do 2025 r.

Wykaz inwestycji, które podlegają dofinansowaniu:

 • Biogazownie rolnicze – w zakresie mocy 300 kW do 2 MW;
 • Elektrownie wiatrowe do mocy 3 MWe;
 • Elektrownie wodne do mocy 5 MWe;
 • Elektrownie fotowoltaiczne – w zakresie mocy od 50 kWp do 1 MWp;
 • Kolektory słoneczne służące do ogrzewania wody użytkowej;
 • Pompy ciepła, jako źródło ogrzewania pomieszczeń oraz wody użytkowej;
 • Wszelkie źródła ciepła, spalające biomasę – w zakresie mocy do 20 MWt;
 • Wszelkie dodatkowe instalacje służące do magazynowania energii.

Każda z powyższych inwestycji charakteryzuje się indywidualną maksymalną wysokością kosztów kwalifikowanych.

Projekt przewiduje również dofinansowanie w ramach zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych ( w ramach własnych ciągów produkcyjnych) i tym samym zastąpienie ich surowcami wtórnymi lub odpadami, co ma doprowadzić do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

Terminy składania wniosków do programu „Agroenergia”

Na dzień dzisiejszy nabór wniosków trwa do wyczerpania przeznaczonych środków. Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny na stronie NFOŚiGW lub przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Agroenergia”

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych do pobrania na stronie: http://gwd.nfosigw.gov.pl

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą - zgłoś się do nas!