Dofinansowania - program "Czyste powietrze"

Celowość i zakres programowy „Czyste powietrze”

Program „Czyste powietrze” to kompleksowe rozwiązanie zakładające pełna termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, docieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną, instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła) oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Program „Czyste powietrze” ma bezpośrednio przełożyć się na realne oszczędności finansowe, jak również przynieść ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów spalarnianych, gazów i innych szkodliwych zw. chemicznych uwalnianych do atmosfery.

Forma i wysokość dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”

Program „Czyste powietrze’ zakłada dwie formy dofinansowania, na które składają się dotacja oraz pożyczka.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 000zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką np. z niska stopą procentową lub pożyczką udzielona na preferencyjnych warunkach, tzn.:

  • Maksymalny okres spłaty pożyczki nawet do 15 lat.
  • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji inwestycji.
  • Okres realizacji inwestycji: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029r.
  • Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczona na modernizację/budowę źródła ciepła w ramach dotacji nie może przekroczyć kwoty
    20 000zł, a dla ogniw fotowoltaicznych kwoty 10 000zł.

Ważnym elementem programu jest wyliczanie kwoty dotacji, zależnej od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 000zł.

Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone na stronach internetowych właściwych oddziałów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco.

Jednocześnie od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

Uwaga! Koszty inwestycji nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie!

Załączniki do pobrania:

Nazwa Pobierz
Program priorytetowy „Czyste powietrze” program_czyste_powietrze.pdf

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą - zgłoś się do nas!