Dofinansowania - program priorytetowy „Mój Prąd”

Założenia i dedykacja programu „Mój Prąd”

Głównym założeniem programu „Mój Prąd” jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jakimi są mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV) na terenie RP. Program ten ma znacząco wpłynąć na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla CO2, a tym samym poprawić jakość otaczającego nas powietrza. Realizacja programu jest nadzorowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wysokość świadczenia w ramach dofinansowania „Mój Prąd”

Wysokość świadczenia w ramach dofinansowania „Mój Prąd”, wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV), wchodzącej w skład inwestycji, nie więcej jednak niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji.

Jeśli prosument decyduje się na mikroinstalacje PV o dużej mocy, co jest podyktowane pokryciem zapotrzebowania energetycznego w danym gospodarstwie domowym, otrzyma maksymalne dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł.

Ważną regulacją, dotyczącą określenia osób mogących ubiegać się o w/w dotację jest przepis, który mówi, że o dotację mogą ubiegać się osoby, które rozpoczęły inwestycje po 23 lipca 2019 roku. Za rozpoczęcie inwestycji uważa się poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego, czyli opłacenia pierwszej FV lub innego dokumentu księgowego. Pod pojęciem kosztów kwalifikowanych rozumieć należy m.in.: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji PV.

Złożenie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami

Wszystkie wnioski należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złożenia wniosków wraz z dokumentami można dokonać osobiście w warszawskiej delegaturze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wysłać go pocztą oraz złożyć wniosek elektronicznie (potrzebujemy do tego profilu zaufanego PZ lub e-dowodu) za pomocą strony https://mojprad.gov.pl/

Należy też pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego (PZ). Profil zaufany (PZ) można założyć na stronie https://pz.gov.pl/

Podpisanie wniosku o dofinansowanie jest jednocześnie oświadczeniem woli zawarcia umowy.

Wniosek należy bezwzględnie uzupełnić o poniższe załączniki:

  • Zał. nr 1 Kopia faktury zakupu montażu instalacji PV opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”.
  • Zał. nr 2 Dowód zapłaty faktury - potwierdzenie z konta bankowego lub oświadczenie o dokonanej zapłacie, potwierdzone przez firmę, która wykonała instalację.
  • Zał. nr 3 Zaświadczenie OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej), do którego sieci przyłączona jest mikroinstalacja fotowoltaiczna (PV).

    Ważne: Operator Sieci Dystrybucyjnej nie jest sprzedawcą energii. Największymi OSD w Polsce są: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator i Energa Operator.

  • Zał. nr 4 Podpisana klauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu priorytetowego "Mój Prąd" dotycząca informacji z RODO.

Informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW, na stronie: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Dokumenty do pobrania:

Nazwa Pobierz
Instrukcja „Jak wypełnić wniosek” Jak_wypełnić_wniosek_MP_II_nabor.pdf
Wniosek o dofinansowanie Wniosek_o_dofinansowanie.pdf
Wzór zaświadczenia OSD Wzór_zaświadczenia_OSD.pdf
Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo_do_złożenia_wniosku.pdf
Regulamin II naboru „Mój Prąd” Regulamin_II_naboru_wniosków_03_2020.pdf
Program priorytetowy „ Mój Prąd” Program_priorytetowy_Mój_Prąd.pdf

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą - zgłoś się do nas!