Termowizja

Oferta termowizji budynkowej - Dom Zielonej Energii - domzielonejenergii.pl

Termowizja – bezstykowy pomiar temperatur badanego obiektu zgodnie z normą PN-EN 13187 (EN 13187 : 1998)

Dom Zielonej Energii, jako nieliczna firma na rynku, przeprowadza badania termowizyjne wszelkich instalacji fotowoltaicznych (PV), w celu sprawdzenia i ustalenia przyczyn zmniejszenia ich sprawności. Wykonujemy profesjonalne badanie termowizyjne istniejących już instalacji PV i poprawiamy błędnie wykonane. Usuwamy tzw. „hot spoty” w istniejących już instalacjach, przywracając ich pełną sprawność, a także monitorujemy podłączenia elektryczne instalacji PV i poprawiamy te podłączenia, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Badanie techniką termowizyjną polega na bezstykowym pomiarze promieniowania cieplnego badanego obiektu – czyli jego promieniowania podczerwonego. Każde ciało o temperaturze powyżej zera absolutnego (0 Kelvinów = -273,15°C) emituje energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z prawem Stefana Boltzmann‘a wraz ze wzrostem temperatury, ilość emitowanej energii rośnie do jej 4-tej potęgi. To promieniowanie w zakresie długości fal pomiędzy światłem widzialnym, a falami radiowymi, nazywa się promieniowaniem podczerwonym, które w praktyce jest niewidzialne, ale odczuwalne.

Mierząc promieniowanie podczerwone wysyłane przez dany obiekt, mierzymy jego temperaturę. Chcąc otrzymać dokładne wyniki, mierząc temperaturę obiektu, konieczne jest uwzględnienie kilku ważnych parametrów promieniowania, a mianowicie: emisyjności, odległości od badanego obiektu, temperatury otoczenia oraz względnej wilgotności powietrza.

Wyniki przedstawiane są wizualnie za pomocą termogramów, poprzez przyporządkowanie poszczególnym wartościom temperatury - odpowiednich kolorów. Taki obraz umożliwia określenie rozkładu temperatur na powierzchni badanego obiektu w sposób szybki i dokładny.

Poniżej przedstawiamy uwagi odnośnie wykonania badania termowizyjnego na podstawie wymagań normy PN-EN 13187: ( Norma PN-EN 13187 - Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – Metoda podczerwieni. Jest to oficjalne tłumaczenie normy EN 13187:1998 ).

W niniejszej normie opisano jakościową metodę wykrywania wad cieplnych budynku przy pomocy badań termograficznych. Termografia wskazuje rozkład temperatury na powierzchni badanej przegrody. Metodę tę stosuje się do wstępnej identyfikacji zmian właściwości cieplnych części składowych skorupy budynku. Osoba, która wykonuje pomiary termograficzne powinna dokładnie przeanalizować badany obiekt, wykonać odpowiednią liczbę termogramów oraz je zinterpretować.

Rozróżnia się dwie odmiany termografii, a mianowicie:

 • Badanie aparatem IR – przegląd całkowitej przydatności użytkowej nowych budynków lub wyniku przebudowy.
 • Uproszczone badanie aparatem IR - wykonywanie audytów, np. przebudowa budynku lub kontrola produkcji lub inne rutynowe przeglądy.
Powyższe dwa rodzaje termografii, wymagają też dwóch różnych sposobów raportowania.

Raport z kontroli aparatem IR powinien zawierać:

 • opis kontroli z odniesieniami do tej normy i stwierdzeniem, że została wykonywana kontrola aparatem IR, nazwisko klienta i pełny adres obiektu;
 • krótki opis konstrukcji budynku (Ta informacja powinna opierać się na rysunkach lub innych dostępnych dokumentach);
 • typ (typy) materiału (materiałów), z którego wykonano powierzchnie ścian budynku ocenioną wartość (wartości) emisyjności tego (tych) materiału (materiałów);
 • orientację budynku względem stron świata pokazaną na planie i opis otoczenia (budynki, roślinności, krajobraz itd.);
 • specyfikację używanego wyposażenia, włączając producenta, model i numer seryjny;
 • datę i godzinę kontroli;
 • temperaturę powietrza na zewnątrz; podać co najmniej minimalną i maksymalną zaobserwowaną wartość;
 • ogólną informację o warunkach nasłonecznienia, zaobserwowanych podczas 12 h przed rozpoczęciem kontroli i podczas kontroli;
 • przez 24 h przed rozpoczęciem kontroli i ii) podczas kontroli;
 • opady, kierunek wiatru i szybkość wiatru podczas kontroli;
 • wewnętrzną temperaturę powietrza i różnicę temperatury powietrza po obu stronach obudowy podczas kontroli;
 • różnicę w ciśnieniu powietrza po stronie zawietrznej i nawietrznej, według potrzeb dla każdego piętra;
 • inne ważne czynniki wpływające na wynik, np. szybkie zmiany warunków meteorologicznych;
 • stwierdzenie jakichkolwiek odchyleń od odnośnych wymagań kontrolnych;
 • szkice i/lub fotografie budynku pokazujące pozycje termogramów;
 • termogramy wskazujące poziomy temperatury otrzymane z kontroli pokazujące części budynku, gdzie wady zostały wykryte z wskazaniami ich poszczególnych położeń i pozycją aparatu IR w odniesieniu do mierzonej powierzchni wraz z komentarzami do powstałych obrazów cieplnych; jeśli to możliwe to z odniesieniem do części obudowy budynku bez wad;
 • dentyfikację kontrolowanej części budynku;
 • wyniki analizy dotyczącej typu i obszaru każdej wady budynku, która została zaobserwowana; względny rozmiar wady przez porównanie wadliwej części obudowy budynku do podobnych części w całym budynku;
 • wyniki dodatkowych pomiarów i badań;
 • datę i podpis.

Raport z uproszczonej kontroli aparatem IR powinien zawierać:

 • opis kontroli z odniesieniami do tej normy i stwierdzeniem, że została wykonywana kontrola aparatem IR, nazwisko klienta i pełny adres obiektu;
 • krótki opis konstrukcji budynku (Ta informacja powinna opierać się na rysunkach lub innych dostępnych dokumentach);
 • datę i godzinę kontroli;
 • przez 24 h przed rozpoczęciem kontroli i ii) podczas kontroli;
 • wewnętrzną temperaturę powietrza i różnicę temperatury powietrza po obu stronach obudowy podczas kontroli;
 • różnicę w ciśnieniu powietrza po stronie zawietrznej i nawietrznej, według potrzeb dla każdego piętra;
 • inne ważne czynniki wpływające na wynik, np. szybkie zmiany warunków meteorologicznych;
 • stwierdzenie jakichkolwiek odchyleń od odnośnych wymagań kontrolnych;
 • dentyfikację kontrolowanej części budynku;
 • wyniki analizy dotyczącej typu i obszaru każdej wady budynku, która została zaobserwowana; względny rozmiar wady przez porównanie wadliwej części obudowy budynku do podobnych części w całym budynku;
 • wyniki dodatkowych pomiarów i badań;
 • datę i podpis.

Szanowny Inwestorze! Termografię zleć profesjonalistom, którzy pracują na sprzęcie najwyższej jakości!!!

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą - zgłoś się do nas!